Zoek advertentie
HomeAanbieders/Adverteerders Advertentiemogelijkheden

Mijn Start4Travel

E-mail adres
Wachtwoord


Even geduld a.u.b.

Get the Flash Player to see this player.

Advertentiemogelijkheden op www.start4travel.nl

Index:


 • advertentiemogelijkheden;


 • inschrijfprocedure;


 • voorwaarden.


 • Voorzover deze pagina niet al Uw vragen beantwoordt, kunt U tijdens kantooruren terecht op telefoon 0413-38 58 91 of kunt U Uw vragen per email stellen: info@start4travel.com.

  Wellicht vindt U de gezochte informatie echter al op Veelgestelde vragen.

  1. Advertentiemogelijkheden

  1.1 Adverteren algemeen

  Rondom een centrale zoek- & boekmodule kan door diverse in en rondom de vakantiemarkt aktieve partijen middels banners worden geadverteerd. In de resultatenlijst van de centrale zoek- & boekmodule kan worden geadverteerd door aanbieders van verblijfsaccommodaties zoals vakantiehuizen, groepaccommodaties, appartementen, bungalows, B&B's, hotelaccommodatie enz.. Lees het uitgebreide antwoord op de pagina Veelgestelde vragen waarom U juist op Start4Travel moet adverteren!

  1.1.1 Standaard advertentie

  Eťn van de mogelijkheden voor aanbieders van verblijfsaccommodatie is een standaard-advertentie in de resultatenlijst van de centrale zoek- & boekmodule op Start4Travel. Tegen eenmalige opstartkosten en een vast jaarbedrag plaatst U in 4 talen Uw eigen advertentie inclusief Uw contactgegevens. Vakantiegangers treden dus rechtstreeks met U in contact en transacties met vakantiegangers komen zonder tussenkomst van Start4Travel tegen Uw eigen voorwaarden tot stand.

  1.1.2 Advertentie met beschikbaarheid en boekmodule

  Ook bij deze variant in de resultatenlijst van de centrale zoek- & boekmodule, doet U rechtstreeks, zonder tussenkomst van Start4Travel, zaken met de vakantieganger. Op Start4Travel houdt U onder deze variant echter Uw reserveringsplanning actueel en genereert U boekingen voor de nog vrije perioden. Op deze manier presenteert U zich op een meer kwalitatieve wijze, vergelijkbaar met die van de professionele aanbieders. U betaalt ook hier eenmalig de opstartkosten en een (gereduceerd) vast bedrag per jaar. U betaalt een klein bedrag per boekingsaanvraag per email. Bij een boekingsaanvraag krijgen (potentiŽle) vakantieganger en adverteerder elkaars contactgegevens zodat voor het vervolgcontact ter afhandeling van de aanvraag ter bescherming van e adverteerder/aanbieder de betaalde emailaanvraag via Start4ttravel niet door de vakantieganger misbruikt wordt.  1.2 Advertentiekosten

    KOSTEN* ADVERTENTIEVARIANTEN**
  Variant Eenmalig Vast per jaar Variabel
  Banner 160x41 EUR 30,00 EUR 149,00 EUR 0,00
  Banner 160x82 EUR 30,00 EUR 199,00 EUR 0,00
  Standaard advertentie EUR 30,00 EUR 69,00 EUR 0,00
  Advertentie met boekmodule EUR 30,00 EUR 37,50 EUR 7,50 per boekingsaanvraag

  *de prijzen zijn exclusief 19% BTW.

  **TOELICHTING:

  Ad banners:
  Qua positionering in de kolom onder de zoekmodule links op de pagina rouleren de banners. Op statische pagina's met een dagelijkse frequentie. Op dynamische pagina's bij elk bezoek/elke paginavernieuwing. Alle banners staan dus even vaak op de verschillende posities.
  Ad tariefverschil tussen de advertenties:
  Bij banners bepaalt alleen de grootte het tarief. Voor het vaste tarief van de standaard advertentie betaalt U feitelijk voor het laten opnemen van de mogelijkheid om rechtstreeks per email contact met U op te nemen. Een advertentie met de service van een concrete online boekmodule, gekoppeld aan de dan actueel te houden beschikbaarheid op Uw Start4Travel-reserveringsplanning, wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden.
  Ad variabele kosten (per boekingsaanvraag):
  De advertentievariant met boekmodule, kent lagere vaste kosten omdat deze variant erg bepalend is voor het kwalitatieve en consumentvriendelijke karakter van Start4Travel. Om de kwaliteit van de op Start4Travel gepresenteerde beschikbaarheidsinformatie te waarborgen, werkt Start4Travel vervolgens met een tarief per reserveringsaanvraag. Adverteerders hebben er op die manier baat bij om de reserveringsplanning op Start4Travel aktueel te houden en zo onnodige aanvragen op reeds bezette perioden te voorkomen. Dergelijke aanvragen zijn niet zinvol voor een aanbieder en frusteren de consument.

  Het visueel en procedureel verschil tussen een standaardadvertentie en advertentyie met boekingsmodule:


  Met grote marktpartijen zijn maatwerkpresentaties met of zonder beschikbaarheidsinformatie overeentekomen waarbij naar de website of (al dan niet geintegreerde) boekingsengine van de adverteerder wordt gelinkt.

  2. Aanmeld-/inschrijfprocedure voor aanbieders/adverteerders

  Start met slechts 5 eenvoudige stappen een voordelige en effektieve advertentiecampagne op een succesvolle vakantiesite!

  Stap 1
  Adverteerders kunnen Inloggen/Account aanmaken om toegang tot hun account te verkrijgen dan wel een nieuw account aan te maken;
  Stap 2
  Completeer Uw gegevens en kies de gewenste advertentievariant;
  Stap 3
  Selekteer de door U gewenste betaalmethode (eenmalig incasso, Visa-/Masterkaart) en voer de betaalopdracht uit;
  Stap 4
  Stel Uw eigen advertentie samen (ingave van tekst, upload van foto's);
  Stap 5
  Na betaalontvangst en een Start4Travel-controle op misbruik en strijdigheden met regelgeving en voorschriften vanuit de wet en algemeen aanvaarde normen en waarden, wordt Uw advertentie voor een periode van 1 jaar live gezet. Voor het verstrijken van deze termijn kunt U de advertentielooptijd telkens verlengen tegen het dan actuele 'vaste tarief' (de ' eenmalige kosten' bent U in een aansluitend nieuw jaar niet verschuldigd). Verlengt U niet dan wordt de advertentie na ťťn jaar van de website verwijderd en kan advertentie niet opnieuw worden geplaatst zonder betaling van de eenmalige kosten.

  3. Voorwaarden voor aanbieders/adverteerders

  1-begripsbepaling- Deze voorwaarden hebben betrekking op www.start4travel.nl en www.start4travel.com, websites (verder ook aan te duiden als 'deze website(s)' van Start4Travel, een handelsnaam van 3PlusServices (zie Over Start4Travel). De benamingen 'Start4Travel' en '3PlusServices' dan wel 'wij' en 'ons/onze' zijn derhalve uitwisselbaar. De gepresenteerde aanbiedingen kunnen als advertenties worden gekenmerkt en daarom tevens als zodanig worden genoemd. De kostendragende direkte opdrachtgevers daarvan worden derhalve als aanbieders/adverteerders en/of 'derden' aangemerkt. In het geval de accommodatieverschaffer zich op Start4Travel laat vertegenwoordigen (bijv. door een reisorganisatie) wordt deze vertegenwoordiger als de opdrachtgever aangemerkt. Daar waar aan wet - en regelgeving wordt gerefereerd, wordt de Europese wet- en regelgeving bedoeld en daar waar deze niet in voorziet de Nederlandse.
  2-aard van de aanbieder/adverteerder en advertenties/aanbiedingen- Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen zijn advertenties met verwijzingen naar met Start4Travel vergelijkbare websites met verblijfsaccommodatie, alsmede advertenties met de nadrukkelijke bedoeling om andere dan en/of iets anders dan de geadverteerde verblijfsaccommodatie te promoten, niet toegestaan. Deze advertenties worden zonder restitutiemogelijkheid van betaalde advertentiekosten door Start4Travel verwijderd. Reguliere advertenties door bungalowparken, lokale agentschappen e.d., conform het in deze voorwaarden gestelde, zijn toegestaan.
  3-de inhoud van aanbiedingen/advertenties- Start4Travel plaatst commerciŽle aanbiedingen van derden. Start4Travel aanvaardt in dat verband geen aansprakelijkheid en staat niet in voor de juistheid van informatie verkregen van derden. Wel verwijdert Start4Travel advertenties in geval van gebleken onjuistheden/misbruik.
  4-de verantwoordelijkheid voor aanbiedingen/advertenties- Betreffende gepubliceerde aanbiedingen draagt de aanbieder/adverteerder de volledige verantwoordelijkheid en dient voor een gewenste klachtafhandeling, een klacht aan de aanbieder/adverteerder te worden gemeld. Start4Travel kan hier geen rol vervullen en geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  5-de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website-. (PotentiŽle) vakantiegangers en aanbieders/adverteerders gebruiken deze website voor eigen rekening en risiko. De aansprakelijkheid van Start4Travel is m.b.t. het bezoek en gebruik van deze website en daaruitvoortvloeiende (trans)akties volledig uitgesloten. Start4Travel biedt slechts het platform/medium waarop vraag en aanbod elkaar ontmoet. Ter behoud en verdere commerciŽle uitbouw van de handelsnaam Start4Travel, streeft 3PlusServices er naar dit naar de hoogst mogelijke tevredenheid van alle partijen te laten verlopen. Start4Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het mogelijk uitvallen van (functies) van deze website en het verlies van gegevens.
  6-privacy- Start4Travel registreert Uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en volgens zowel de aktuele Europese en Nederlandse wet- en regelgeving als de bijzondere veiligheidsvoorschriften van relevante partijen zoals de creditkaartmaatschappijen. Zie ook onze Disclaimer. Start4Travel gebruikt Uw contactgegevens alleen met Uw toestemming voor eigen commerciŽle uitingen. Uw gegevens worden niet op commerciŽle basis aan derden verstrekt.
  7-copyright- Deze website en alle daarop weergegeven data is auteursrechtelijk en/of merkenrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Start4Travel en/of de relevante adverteerder mag niets van deze website op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd, geherpubliceerd e.d..
  8-dubbele vermeldingen-Adverteerders/aanbieders mogen tegen de geplubiceerde advertentiekosten per advertentie een onbeperkt aantal standaard advertenties plaatsen. Het aantal advertenties met boekingsmodule, is tegen de gepresenteerde kosten per advertentie, beperkt tot het daadwerkelijk aantal boekbare eenheden. Een combinatie van een standaard advertentie en een advertentie met boekingsmodule betreffende eenzelfde accommodatie is niet toegestaan.
  9-keuring van de advertentie- Start4Travel mag zonder opgaaf van redenen een advertentie weigeren. Onder voorbehoud van het voorts in deze voorwaarden gestelde, krijgt de adverteerder op dat moment de betaalde advertentiekosten (naar rato betreffende de resterende looptijd) teruggestort tenzij adverteerder willens en wetens misbruik (door middel) van deze site tot doel had. Adverteerders zijn op straffe van een annulering van de advertentieplaatsing zonder creditering van de advertentiekosten, verplicht om de aanwijzingen van Start4Travel, gericht op de conformering van de advertentie aan wet-/regelgeving en fatsoensnormen, binnen de gestelde termijn en ter opstart/hervatting van de publicatie, op te volgen.
  10-betaling-Wanneer Start4Travel geen betaling ontvangt van de eenmalige of vaste advertentiekosten, dan wel voor de mogelijk overeengekomen variabele vergoeding per reserveringsaanvraag, dan vervalt voor Start4Travel de publicatieplicht maar blijft de adverteerder vanwege de voortdurende Start4Travel-investeringen in it-capaciteit op basis van het aantal advertentie-aanmeldingen, de betreffende advertentiekosten aan Start4Travel verschuldigd. Indien adverteerder ook na sommatie in gebreke blijft, is Start4Travel gerechtigd om haar vordering aan een incassoburo uit handen te geven om desnoods langs gerechtelijke weg (inclusief wettelijke rente en alle te maken incassokosten) te laten incasseren;
  11-storingen en voortijdige beŽindiging- Bij voortijdige beeindiging van de advertentieplaatsing door de adverteerder bestaat er geen mogelijkheid van restitutie van advertentiekosten. In het geval Start4Travel de publicatie staakt zonder dat daar het in gebreke blijven van de adverteerder aan ten grondslag ligt , heeft de adverteerder onder voorbehoud van het voorts in deze voorwaarden gestelde, recht op restitutie van de voor de actuele periode betaalde eenmalige en, naar rato van de resterende looptijd, vaste advertentiekosten. Het offline zijn van de website vanwege storingen en onderhoud gericht op de verbetering van de website, kan in beginsel niet als een publicatiestaking worden aangemerkt. Dit geldt ook voor een eventuele overname en voortzetting van Start4Travel door een derde partij dan wel de situatie dat 3PlusServices haar recht uitoefent om advertenties tevens middels ťťn of meer minimaal gelijkwaardige websites, naast of in de plaats van Start4Travel, te publiceren. In de onverhoopte situatie van een aaneengesloten meerdaagse storing wordt ter compensatie van de averteerder slechts de looptijd van een advertentie met het aantal offline-dagen verlengd.